ارزیابی فوری ملک

این روش ارزیابی بر اساس روش تنظیم شده توسط برخی از شرکتها و کارشناسان پیشرو در این زمینه در جمهوری ارمنستان ، ازطریق اجرای روشهای ارزیابی بین المللی طراحی شده است. اطلاعات اصلی، که براساس انها محاسبه می شود، بر اساس نتایج انالیز و مشاهده سیستم بازاری ملک در جمهوری ارمنستان بدست میاید. اگرچه که ارزیابی به این روش به نحوی است که نتایج بدست امده تا حد امکان واقعی باشند، لیکن ارزیابی انلاین تقریبی بوده و نمی تواند بطور کامل درست باشد.

ارزیابی
موقعیت
موقعیت

با احتساب فاصله ملک از خیابانهای اصلی، ایستگاه اتوبوس، مغازه ها یا شاخصهای دیگر، موقعیت را شخصا در جدول 3 امتیازی کافی، خوب، عالی، ارزیابی کنید.

نوع ساختمان
سقفهای بین طبقات
ساختمان چند طبقه است
اپارتمان در کدام طبقه است
ارتفاع سقف
مساحت
1 2 3 4 5 6

/ تزینات داخلی را در سیستم 6 امتیازی ارزیابی کنید. /

نوع ارز را انتخاب کنید.

قیمت احتمالی ملک شما
آگهی مشابه