توافقنامه استفاده

با قبول شرایط مقرر در این توافقنامه شما کاربر وب سایت hima.am محسوب می شوید. در حین نصب اگهی خود، مسئولیت محتوا بعهده شما است. سایت حق دارد اگهی با محتوای نامناسب را منتشر ننماید یا حذف نماید


شرایط کلی

1. 1هر گونه اطلاعات نصب شده در وب سایت تحت حمایت قانون مالکیت معنونی جمهوری ارمنستان بوده و مالکیت وب سایت است.
2.شما حق برداشت، تکثیر، توزیع، انتشار، کپی کردن، یا انتقال یا استفاده یا نگهداری اطلاعات موجود در وب سایت یا فروش انها را برای مقاصد تجای یا غیره را ندارید.
3.3.با استفاده از خدمات وب سایت، شما بدینوسیله تایید می نمایید که مسئولیت محتوا آگهی بعهده شما است، شما کلیه حقوق و تعهدات لازم برای نصب اگهی را دارید من جمله رونوشت، لوگو، اسرار تجاری، همچنین مجوز برای اشخاص ثالث که در اگهی قید می شود.
4. در صورتی که مشخصات تماس شما در وب سایت اشتباه است یا تحت نام شخص دیگری استفاده خواهد شد، شرکت حق دارد که مشخصات تماس شما را در اختیار شاکی ، نماینده وی، مراجع قضایی ویا اشخاص حقوقی قراردهد.

حقوق و تهدات طرفین

I.کاربر مکلف است
1.هیچ گونه اقدامی که منجر به سنگین شدن بیش از حد وب سایت یا زیر ساختارهای ان گردد را اجرا نمی کند.
2.از نرم افزارهای اتومات برای ورود به وب سایت خودداری نماید.
3.مانع فعالیت وب سایت و از ایجاد موانع برای فعالیت ان خودداری نماید، همچنین در روند فعالیت نرم افزار و سخت افزارهای اتومات خللی وارد ننماید.
4.اطلاعات سایر کاربران را برای مقاصد و اهداف دیگر استفاه ننماید، به استثنا عقد معامله با کاربر مربوطه.
5.بجز ارسال نامه الکترونیکی به مسئولین و متصدیان، از فعالیت انها به هیچ نحو انتقاد ننماید.
6.از اسامی مشابه با سایر کاربران خودداری نماید، که به منظور معرفی بجای انها و ارسال نامه از نام انها استفاده خواهد کرد.
II.کاربر حق دارد
1.کاربر حق دارد شکایات خود را در مورد فعالیت وب سایت از طریق بخش "تماس با ما" ارسال نماید. شکایات ظرف 3 روز کاری پس از دریافت درخواست بررسی می شود.
III. وب سایت مکلف است:
1. 1.وب سایت مکلف است کلیه امکانات خود رابه منظور اجرای تعهدات خویش به نحو مقتضی استفاده نماید، من جمله فعالیت عادی وب سایت و عدم ارائه اطلاعات شخصی به اشخاص ثالث، به استثنا موارد پیش بینی شده طبق قوانین.
IV. وب سایت حق دارد
1.وب سایت حق دارد محدویتهایی برای استفاده از خدمات هر از گاهی تعین نماید، بعنوان مثال مدت اعتبار آگهی و میزان ان.
2.وب سایت حق دارد در هر زمان دلخواه شرایط عرضه خدمات با اطلاع قبلی را تغییر دهد، که در این صورت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
3.وب سایت حق دارد به منظور بالا نگهداشتن سطح خدمات، تعهدات آگهی های فعال کاربر و همچنین اقدامات کاربر در وب سایت را نیز تعین نماید.
4.وب سایت حق دارد از ورود کاربر به وب سایت ممانعت نماید اگر شرایط این قرارداد توسط کاربر نقض می شود.
5.وب سایت حق دارد در هر زمان دلخواه صفحه کاربر را قطع و کلیه آگهی ها را حذف نماید،که برای وی ابلاغیه ارسال می شود، در این صورت وب سایت هیچگونه مسئولیت نه در قبال کاربر و نه در قبال اشخاص ثالث نخواهد داشت.
6.وب سایت حق دارد در هر زمان دلخواه مشخصات کاربر را کنترل کرده و سند تشخیص هویت را درخواست نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات توسط کاربر، به منزله عدم ارائه اطلاعات موثق است. در این صورت، اگر اوراق تسلیمی توسط کاربر با مشخصات در حین ثبت مطابقت ندارد، در این صورت وب سایت حق دارد کاربر را رد کرده و ورود وب سایت برای وی را بدون هیچگونه ابلاغی ممنوع نماید.
V. کاربر در صورت استفاده از وب سایت بدینوسیله موافقت خود را راجع به بندهای ذیل اعلام می نماید:
1.قواعد و شرایط انتشار اگهی را نقض ننماید.
2.از انتشار و انتقال هر گونه اطلاعات غیر قانونی، تهدید کننده، توهین امیز یا نامناسب که نقض کننده حقوق بشر یا امنیت ملی و نظم و ترتیب عمومی است، خودداری نماید.
3. از انتشار و انتقال هر گونه اطلاعات غیر قانونی حاوی نقض حقوق دیگران، مالکیت معونی، حق مالکیت خودداری نماید.
4.برداشت اطلاعات اشخاص ثالث بدون توافق انها ممنوع است.
5.عرضه پیشنهاداتی که حاوی خدمات یا اقدامات یا اطلاعات غیر قانونی است خودداری باید گردد. این مورد شامل: حرمهای مالی، مواد شیمایی خطرناک روان گردان، اسلحه، مهمات، اموال مسروقه، و پول شویی و تامین مالی تروریسم.
6.از انتشار و انتقال هر گونه مواد حاوی ویروس یا خراب کننده خودداری نماید.
7.فایلی که از توسط کاربر دیگر نصب شده ، بارگیری ننماید، با فرض این موضوع که انتشار ان قانونی خواهد بود.
VI. مسئولیت طرفین
✔ با استفاده ازخدمات وب سایت، بدینوسیله کاربرتوافق خود را تایید می نماید که از وب سایت و خدمات ان با میل و رضای خویش استفاده می کند، کلیه ریسکهای مربوطه استفاده از اگهی نصب شده بعهده خویش است.
✔ وب سایت، من جمله ریاست، کارمندان، کارگزاران هیچگونه مسئولیتی برای محتوای اطلاعات موجود در وب سایت و همچنین، ضرر و زیان وارده و ویروس در پی استفاده از اگهی ان را ندارند.
✔ وب سایت برگزار کننده معاملات بین کاربران نبوده و خودش طرف معامله نیست.
✔ وب سایت سطح روابط خریدو فروش است، که این امکان را برای کاربران فراهم می کند که خدمات و کالا در هر زمان و مکان دلخواه با قیمت مناسب طبق قانون خرید و فروش نمایند.
✔ وب سایت نمی تواند صحت اگهی نسب شده توسط کاربران را نظارت کرده و مسئولیتی از این لحاظ ندارد.
✔ وب سایت مسئولیت بابت جبران ضرر ناشی از عقد معاملات را بعهده ندارد.
✔ وب سایت مسئولیتی برای خدمات یا کالاهای پیشنهادی توسط کاربران ندارد. کلیه اختلافات باید بین کاربران بدون مداخله وب سایت باید حل و فصل گردد.
✔ کیفیت، امنیت، قانونی بودن، تشریح مطابقت کالا یا خدمات، همچنین امکان فروش یا خرید خدمات یا کالا توسط کاربر، خارج از حوزه نظارت وب سایت است.
✔ هر گونه اگهی یا پیشنهاد نصب شده در وب سایت به منزله معامله خرید و فروش نیست، و تنها به این منزله که در وب سایت نصب شده قانونی استو
✔ وب سایت مسئولتی برای پایان معامله ندارد، و کاربر این مسئولیت را بطور کامل بعهده می گیرد.
✔ اطلاعات موجود در این وب سایت می تواند تنها برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. وب سایت برای صحت و سقم اطلاعات مسئولیتی ندارد.
✔ وب سایت مسئولیتی برای اطلاعات نامناسب، غیر قانونی، تهدید کننده، توهین کننده یا اطلاعاتی که نقض کننده حقوق بشر، و امنیت ملی یا منافع عمومی است ندارد.
✔ وب سایت مسئولیت جبران ضرر وارده وهمچنین درصورت فقدان اطلاعات بعلت خرابی سیستم ندارد. اطلاعات موجود در وب سایت مشمول به روز کردن بوده و هر زمان می تواند قدیمی باشد.
✔ وب سایت می تواند شامل اشتباهات تایپی و فنی باشد. وب سایت مسئولیتی برای به روز کردن اطلاعات، و همچنین به روز کردن نا موفق ندارد.
✔ وب سایت حاوی موارد ارجاع است که اشخاص ثالث به انها کمک می کند. این گونه وب سایتها تحت نظارت نبوده، و وب سایت مسئولیتی برای صحت و سقم، قانونی و مناسب بودن وب سایتهای ارجاعی ندارد. ارجاع اعلامی در وب سایت برای راحتی کار بر اعلام شده است و به این معنا نیست که محتوای ان مورد تایید وب سایت هیما است. وب سایت مسئولیتی برای حقوق معنوی ارجاع به وب سایتهای موجود را ندارد.
✔ وب سایت نبود مشکلات فنی یا نقص را و همچنین رفع انها را نیز تضمین نمی کند. وب سایت فقدان ویروس یا عناصر خراب کننده را نمی تواند تضمین کند، که این ویروسهای از طریق دانلود از سایتها یا پست الکترونیکی خواهد بود. کاربر مسئولیت کامل برای اطلاعات اشتباه موارد دانلود شده را دارد.
VII. مدت توافقنامه
این توافقنامه از زمان استفاده از خدمات وب سایت یا ثبت در ان شروع و برای مدت نامحدود معتبر است. کاربر حق دارد بطور یک طرفه ثبت خود را بدون اطلاع به مسئول وب سایت و دلیلی متوقف نماید. اگر کاربر با شرایط انتشار اگهی در وب سایت یا این موافقتنامه مواقف نیست، در این صورت باید استفاده از خدمات وب سایت را متوقف نماید. در صورت عدم توقف استفاده از وب سایت، به منزله موافقت با کاربر است.